Tetamu duduk di dalam kenderaan ini

Tetamu duduk di dalam kenderaan ini, tetapi pemilik duduk di luar.

Jom cuba banyak lagi Teka Teki.